Ochrana osobných údajov

Naše zásady ochrany osobných údajov v skratke

  • Vaše osobné informácie nikdy nijakým spôsobom nezneužijeme.
  • Vaše kontaktné informácie alebo Vaše osobné informácie nikdy neodovzdáme žiadnym tretím stranám, pokiaľ to nevyžaduje zákon.
  • Nikdy Vám nebudeme posielať nevyžiadané e-mailové správy, na ktorých zasielanie ste sa neprihlásili, okrem dôležitých transakčných e-mailových správ.
  • Kedykoľvek Vám umožníme rýchlo a ľahko zrušiť prijímanie e-mailových správ akéhokoľvek druhu od nás.

Naše zásady ochrany osobných údajov podrobne

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov živnosti Bernard Koprna

Ochrane osobných údajov našich používateľov prikladá naša spoločnosť veľkú dôležitosť. Všetky internetové činnosti živnosti Bernard Koprna , sú v súlade s legislatívou SR, vrátane zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Tieto zásady ochrany osobných údajov regulujú nakladanie s informáciami, ktoré spoločnosť Bernard Koprna zhromažďuje o Vás pri Vašej návšteve tejto internetovej stránky.

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

Osobné údaje sú informácie, ktoré Vás identifikujú, napr. Vaše meno, Vaša adresa, e-mailové alebo poštové adresy. Spoločnosť Bernard Koprna, nezhromažďuje o Vás žiadne osobné údaje sama, ale iba tie, ktoré jej poskytnete na konkrétny účel, napríklad pri objednávaní e-kníh, e-programov, vzdelávacích aktivít, alebo prihlasovaní sa na zasielanie spravodajcov.

Používanie a šírenie osobných údajov

Spoločnosť Bernard Koprna, bude používať Vaše osobné údaje výlučne na technickú správu internetovej stránky, aby Vám umožnila prístup k špeciálnym informáciám alebo na účely všeobecnej komunikácie s Vami. Spoločnosť Bernard Koprna, nebude Vaše osobné údaje predávať tretím stranám a ani s nimi nebude inak obchodovať. Zamestnanci spoločnosti Bernard Koprna sú viazaní povinnosťou rešpektovať dôvernosť Vašich osobných údajov.

Slobodná voľba

Kontrolu nad informáciami poskytovanými spoločnosti Bernard Koprna máte Vy sami. Napriek tomu, ak sa rozhodnete, že svoje informácie neposkytnete spoločnosti Bernard Koprna, buďte si, prosím, vedomý, že nebudete mať prístup do niektorých oblastí tejto internetovej stránky.

Automaticky zaznamenávané informácie (údaje neosobného charakteru)

Pri prístupe na internetovú stránku spoločnosti Bernard Koprna, sa (nie ako súčasť registrácie) automaticky zaznamenávajú všeobecné informácie neosobného charakteru (použitý internetový prehliadač, počet návštev, priemerný čas strávený na stránke, prezerané stránky). Tieto informácie sa používajú na zisťovanie toho, ako naša stránka oslovuje a na zlepšovanie jej obsahu a funkčnosti. Vaše údaje sa ďalej nespracovávajú, ani sa neodovzdávajú tretím stranám.

Cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré sa dočasne ukladajú na Vašom pevnom disku, umožňujúce našej stránke, aby spoznala Váš počítač pri ďalšej návšteve internetovej stránky spoločnosti Bernard Koprna. Spoločnosť Bernard Koprna používa cookies výlučne na získavanie informácií týkajúcich sa používania našej internetovej stránky.

Bezpečnosť

Spoločnosť Bernard Koprna kladie veľký dôraz na zaistenie bezpečnosti osobných údajov. Vaše údaje sa svedomito chránia pred stratou, zničením, skresľovaním/falšovaním, manipuláciou a nepovoleným prístupom alebo nepovoleným zverejnením.

Osoby mladšie ako 18 rokov

Spoločnosť Bernard Koprna dôrazne odporúča všetkým rodičom a opatrovníkom, aby učili svoje deti bezpečnému a zodpovednému narábaniu s osobnými údajmi na internete. Osoby mladšie ako 18 rokov by nemali odovzdávať osobné informácie internetovým stránkam spoločnosti Bernard Koprna bez povolenia svojich rodičov alebo opatrovníkov. Spoločnosť Bernard Koprna nebude nikdy úmyselne získavať osobné údaje od osôb mladších ako 18 rokov alebo tieto údaje používať akýmkoľvek spôsobom a ani ich nebude odovzdávať tretím stranám bez povolenia.

Odkazy na iné internetové stránky

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa uplatňuje na celú stránku http://projektzivot.org/ , ktorú spravuje spoločnosť Bernard Koprna a všetky jej priame podstránky. Tieto internetové stránky môžu obsahovať odkazy na iných poskytovateľov v rámci alebo mimo spoločnosti Bernard Koprna, na ktorých sa toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov nevzťahuje. Pri opustení internetovej stránky spoločnosti Bernard Koprna si buďte tohto vedomý a nezabudnite si prečítať vyhlásenia o ochrane osobných údajov každej jednej internetovej stránky, ktorá získava osobne identifikovateľné informácie.

Právo na informácie

Ak máte otázky týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov alebo ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, neváhajte sa s nami skontaktovať na emailovej adrese info@projektzivot.org

Oznamovanie zmien

Akékoľvek zmeny našich zásad ochrany osobných údajov budú pripájané k tomuto vyhláseniu o ochrane osobných údajov, domovskej stránke a iným miestam, ktoré považujeme za vhodné.

 

Právna klauzula

1. Obsah ponuky

Informácie na tejto webovej stránke sú všeobecného charakteru a boli vytvorené za účelom prezentácie spoločnosti Bernard Koprna záujemcom z radov používateľov Internetu. Bernard Koprna neručí za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytovaných informácií. Vylúčené sú preto akékoľvek požiadavky vzťahujúce sa na náhradu škody materiálneho alebo myšlienkového charakteru, ktoré by vznikli využitím alebo nevyužitím poskytovaných informácií, prípadne použitím chybných alebo neúplných informácií, pokiaľ sa nedokáže úmyselné alebo hrubou nedbanlivosťou spôsobené zavinenie zo strany Bernard Koprna Všetky zverejnené ponuky sú otvorené a nezáväzné. Bernard Koprna si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia meniť, doplňovať alebo odstrániť časti jednotlivých stránok alebo kompletnú ponuku, alebo ich zverejňovanie dočasne prerušiť alebo definitívne ukončiť.

2. Odkazy na cudzie stránky

Bernard Koprna neručí za obsah cudzích internetových stránok, na ktoré odkazujú priame a nepriame odkazy (linky), ktoré obsahujú tieto stránky a za akékoľvek zneužitie tohto obsahu. Ručenie za obsah týchto stránok by nadobúdalo účinnosť výlučne v tom prípade, ak by Bernard Koprna poznala protizákonnosť obsahu týchto stránok a bolo by technicky možné ich využívaniu návštevníkmi stránky zabrániť.
Bernard Koprna týmto vyhlasuje, že v čase umiestnenia odkazu na stránku jej nie je známy žiadny nelegálny obsah stránok, na ktoré odkaz ukazuje. Na aktuálnu a budúcu podobu obsahu alebo dodržanie autorského zákona stránok, na ktoré odkaz smeruje alebo ďalších asociovaných stránok nemá Bernard Koprna v žiadnom prípade vplyv. Preto sa týmto výslovne dištancuje od akéhokoľvek obsahu týchto stránok, ktorý by bol po umiestnení odkazu zmenený. Toto konštatovanie platí pre všetky odkazy umiestnené v rámci vlastnej internetovej ponuky, ako aj pre cudzie záznamy do zriadených kníh návštevníkov, diskusných fór, mailinglistov a pod.
Za nelegálny, chybný alebo neúplný obsah a najmä za škody, ktoré vzniknú použitím alebo nepoužitím takto podávaných informácií, ručí iba vlastník stránky, na ktorú bolo odkazované a nie Bernard Koprna

3. Autorské právo

Bernard Koprna sa snaží vo všetkých publikovaných materiáloch dbať o to, aby nepoužívala grafické dokumenty, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty, podliehajúce cudziemu copyrightu a ak to nie je možné, jasne upozorňuje na autorské práva príslušného materiálu.
Bernard Koprna si vyhradzuje právo copyrightu na všetky ňou vytvorené materiály. Akékoľvek rozmnožovanie alebo používanie grafických a zvukových dokumentov, videosekvencií a textov nie je bez výslovného súhlasu Bernard Koprna povolené.

4. Ochrana údajov

Pokiaľ v rámci internetovej ponuky existuje možnosť zadania osobných alebo obchodných údajov (e-mailové adresy, mená, adresy), potom je uvedenie týchto údajov používateľom výhradne dobrovoľné. Pre bližšiu špecifikáciu ochrany osobných údajov pozri odkaz Ochrana osobných údajov.

5. Právna účinnosť tejto klauzuly

Túto klauzulu treba považovať za súčasť internetovej ponuky, z ktorej bolo odkazované na túto stránku. Pokiaľ časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu vôbec alebo z časti nezodpovedajú platnému právnemu stavu, obsah a platnosť zvyšných častí dokumentu zostávajú nedotknuté.